BUNA CAFÉ

Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti NYKL SMÍTAL s.r.o. so sídlom Žlutá 200, 252 19 Chrášťany, CZ, identifikačné číslo: 290 51 606, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 163014 na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.bunacafe.sk.
 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) obchodnej spoločnosti NYKL SMÍTAL s.r.o., so sídlom Žlutá 200, 252 19 Chrášťany, CZ, identifikačné číslo 290 51 606, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 163014 (ďalej len „Predávajúci“) bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácia“).
  2. Zákazníkom internetového obchodu BUNA CAFÉ je buď Kupujúci (spotrebiteľ) v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Spotrebiteľ“) alebo Kupujúci (podnikateľ), ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Podnikateľ“). Spotrebiteľ a Podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Kupujúci“.
  3. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok. Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.
  4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.
 2. Zodpovednosť predávajúceho
  1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:
   • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
   • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
   • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
   • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  2. K Tovaru je prikladaný daňový doklad a k niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru
  1. Zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní je treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do odovzdávacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od dopravcu prevziať a o zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho. Kupujúci najneskôr do dvoch dní od prevzatia riadne skontroluje neporušenosť Tovaru a kompletnosť jeho príslušenstva.
  2. Pri osobnom odbere Kupujúcim, je okamih prevzatia Tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak Kupujúci Tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal Tovar už v dobe prechodu nebezpečenstva škody na Tovare. Neskoršia reklamácia neúplnosti Tovaru alebo vonkajšieho poškodenia Tovaru nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.
  3. Reklamáciu Tovaru môže Spotrebiteľ uplatniť osobne vo všetkých pobočkách Predávajúceho alebo reklamovaný tovar zaslať prepravnou službou na adresu BUNA CAFÉ - NYKL SMÍTAL s.r.o., Havlíčkovo náměstí 15/31, 252 19 Rudná, CZ.
  4. V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený subjekt odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližším, môže Kupujúci uplatniť právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste a urýchliť tak vybavenie svojej reklamácie.
  5. Právo na opravu výrobku je možné uplatniť aj v príslušnom autorizovanom servise, Tovar môže Kupujúci doručiť osobne alebo prepravnou službou. Zoznam autorizovaných servisov je uvedený v záručnom liste, prípadne ho Predávajúci poskytne Kupujúcemu na vyžiadanie.
  6. V prípade, že Kupujúci bude zasielať Tovar Predávajúcemu alebo servisnému stredisku prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný Tovar do pôvodného, prípadne inak vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Pri krehkom Tovare by mal zásielku označiť príslušnými symbolmi. Zásielka by mala obsahovať reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, detailný popis reklamovanej závady a správne kontaktné údaje Kupujúceho.
  7. Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom doložiť, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode alebo predajni spoločnosti BUNA CAFÉ - NYKL SMÍTAL s.r.o.. Optimálny je originál dokladu o zakúpení Tovaru alebo riadne vyplnený záručný list.
  8. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď závada alebo poškodenie vzniklo:
   • mechanickým poškodením Tovaru
   • preukázateľne nedovolenými zásahmi do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby v prípade, že je Tovar plombami opatrený,
   • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
   • preukázateľne nesprávnym používaním,
   • používaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
   • užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
   • preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
   • preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,
   • ak predložený záručný list vykazuje zjavné známky vykonaných zmien údajov alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.
  9. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, u Tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého Tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.
  10. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, je považovaná za vadu, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dojednané v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inou osobu na zodpovednosť Predávajúceho.
  11. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (tesnenie, zmäkčovače vody), býva jeho obvyklá životnosť pri bežnom užívaní 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Právo Kupujúceho reklamovať Tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať na skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru alebo jeho dielov spôsobené obvyklým užívaním a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou.
  12. Tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze (potraviny, káva), je možné reklamovať najneskôr v deň dátumu minimálnej trvanlivosti tovaru (značené ako „Minimálna trvanlivosť do“), prípadne do dňa dátumu spotreby (značené ako „Spotrebujte do“).
  13. Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iný platený Tovar, nemožno uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný Tovar, ktorý je poskytovaný ako darček vrátiť v pôvodnom stave Predávajúcemu.
  14. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodnú firmu, IČO a sídlo Predávajúceho. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje ako záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záručná doba, určí Predávajúci podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.
 4. Záručná doba
  1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom Tovare, v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru. Ak sa prejaví vada Tovaru v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Spotrebiteľom, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí, pokiaľ nie je preukázaný opak. V prípade kúpy už použitého Tovaru je doba pre uplatnenie práv z chybného plnenia 24 mesiacov, zmluvne je možné potom skrátiť až na 12 mesiacov. Pre Podnikateľov je záručná doba dvanásť mesiacov.
  2. Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol Tovar v oprave. V prípade výmeny Tovaru v rámci záručnej opravy pokračuje pôvodná záručná doba.
  3. Ak má zakúpený Tovar uviesť do prevádzky iný subjekt ako Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Dátum uvedenia Tovaru do prevádzky je vyznačený v doklade o uvedení Tovaru do prevádzky, ktorý obdrží Kupujúci. Začiatok záručnej doby sa tak odsúva iba v prípade, že sú splnené všetky podmienky vyššie uvedené. Pokiaľ nie je splnená ktorákoľvek z nich, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia Tovaru.
 5. Práva z vád tovaru
  1. Ak nemá Tovar vlastnosti uvedené v článku Zodpovednosť Predávajúceho, môže Spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti, a ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, jedná sa o nepodstatné porušenie zmluvy a v takom prípade má Spotrebiteľ vždy právo výhradne na bezplatné odstránenie vady opravou Tovaru.
  2. Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne. Ak bol Tovar v dobe pred uplatnením reklamácie opravovaný najmenej trikrát pre rôzne odstrániteľné vady, má sa za to, že trpí väčším počtom vád.
  3. Pokiaľ Spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi ani neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo v prípade, že by zjednanie nápravy pôsobilo značné ťažkosti Spotrebiteľovi.
  4. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ Predávajúci Kupujúceho pred prevzatím Tovaru upozornil, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.
  5. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v Občianskom zákonníku a Zákone. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné v okamihu, keď je mu odovzdané alebo doručené vyhlásenie Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sú splnené všetky zákonné podmienky podľa § 2001 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
  6. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu kompletný Tovar vrátane všetkého príslušenstva.
  7. Pokiaľ má vadu Tovar, ktorý bol predaný ako použitý alebo bol predaný so zľavou zohľadňujúcou jeho nižšiu kvalitu v dobe predaja, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.
 6. Vybavenie reklamácie
  1. Spotrebiteľovi musí byť reklamácia vrátane odstránenia vady vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s ustanovením § 605 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí tejto lehoty sa Spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Podnikateľovi.
  2. Spotrebiteľ sa môže o výsledok reklamácie sám zaujímať na adrese prevádzky, kde reklamáciu uplatnil, alebo na jej zákazníckej telefónnej linke.
  3. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, prípadne autorizovanému servisu, všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie (vrátane vyskúšania alebo demontáže výrobku). Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať Tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.
  4. Kupujúci je povinný odovzdať Tovar do reklamačného konania kompletný. Ďalej odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail). V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.
  5. Pri uplatnení reklamácie obdrží Kupujúci písomné potvrdenie – reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného protokolu. V reklamačnom protokole sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je Spotrebiteľom požadovaný. Pokiaľ Spotrebiteľ výrobok do reklamačného konania zaslal prepravnou službou, dostane reklamačný protokol e-mailom.
  6. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takého protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
  7. Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Ide najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného Tovaru. Spotrebiteľ o preplatenie týchto nákladov musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.
 7. Odmietnutie prijatia do reklamácie
  1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie, pokiaľ je Tovar znečistený alebo sú znečistené jeho súčasti.
  2. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu Tovaru aj v prípade, že Tovar nie je odovzdávaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
 8. Vyzdvihnutie tovaru zo záručnej opravy
  1. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho buď prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení zaslaný na adresu Kupujúceho, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
  2. Predávajúci vydá, prípadne zašle, Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovaru zo záručnej opravy do 1 mesiaca od uplynutia doby, kedy záručná oprava bola vybavená, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 50 Sk za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím Tovaru.
  4. Pri výdaji Tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí o Tovare do reklamácie, popr. musí preukázať svoju totožnosť.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 17. februára 2022. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

V Chrášťanoch dňa 17. 2. 2022

Čriepky zo života bunacafe
Vlastný showroom a pražiareň kávy.
Vyvíjame vlastnú elektroniku PID regulácie.
Ponúkame vlastný záručný a mimozáručný servis.
Máme bohaté know-how a radi sa podelíme.